Všeobecné obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia
1.1.      Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti ubytovateľa, ktorým je AGRO-Hniezdne s.r.o. , Hniezdne 180, 06501 Hniezdne,  IČO 36462179, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11750/P (ďalej len “ubytovateľ“) a ubytovaného, vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi ubytovateľom a ubytovaným (ďalej len “zmluva o ubytovaní“), za účelom poskytovania a využívania ubytovacích služieb na rekreačné účely (ďalej len “ubytovacie služby“), v priestoroch budovy Nestville apartmens I, na adrese Hniezdne 180, 06501 Hniezdne (ďalej len “budova“). 1.2.      Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvu o ubytovaní , využívanie online rezervačného systému ubytovateľa, platobné a storno podmienky  ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii. Identifikačné a kontaktné údaje ubytovateľa: Obchodné meno: AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. Sídlo: Hniezdne 180, Hniezdne, Slovenská republika IČO: 36 462 179 Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11750 /P DIČ: 2020003931 IČ DPH: SK 2020003931 Kontaktné údaje ubytovateľa: E-mail: ubytovanie@nestvilleapartmens.sk Telefón: 0907 144 205 Korešpondenčná adresa: AGRO-HNIEZDNE, Hniezdne 180 ,06501 Hniezdne Adresa pre uplatnenie reklamácií: AGRO-HNIEZDNE, Hniezdne 180 ,06501 Hniezdne Osobne u ubytovateľa na adrese: AGRO-HNIEZDNE, Hniezdne 180 , Bankové spojenie pre bezhotovostné platby ubytovateľovi: Názov banky: VÚB a. s. IBAN: SK56 0200 0000 0030 0218 7351 BIC (SWIFT): SUBASKBX Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1     1.3.      Ubytovaný odoslaním online rezervácie ubytovateľovi prostredníctvom internetovej stránky ubytovateľa (www.nestvilleapartmens.sk) vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala zmluva o ubytovaní medzi ubytovaným a ubytovateľom, ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní, alebo pri reklamácii ubytovacích služieb poskytovaných ubytovateľom. 1.4.      Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní. Ak si ubytovateľ a ubytovaný písomne dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej dohody majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami. 1.5.      Ubytovateľ a ubytovaný sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením zmluvy o ubytovaní alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní obsahuje cudzí prvok (napr. ubytovaný je občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 1. Online rezervácia
2.1.      Ubytovaný je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred ukončením rezervácie. Potvrdením rezervácie ubytovaný vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami. 2.2.      Používaním online rezervačného systému ubytovaný vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti. 2.3.      Rezervácia zaslaná ubytovateľovi je návrhom na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní za zmluvných podmienok podľa týchto obchodných podmienok. 2.4.   Ubytovateľ je povinný potvrdiť ubytovanému doručenie rezervácie bezodkladne po jej doručení ubytovateľovi. Takéto potvrdenie doručenia rezervácie nie je potvrdením o záväznej akceptácii rezervácie. Potvrdenie  má len informatívny charakter za účelom potvrdenia prijatia formuláru rezervácie ubytovateľom, obsahom potvrdenia budú identifikačné údaje ubytovateľa a ubytovaného, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby. 2.5.   Záväzné akceptovanie rezervácie ubytovaného ubytovateľom,  ubytovateľ uskutoční zaslaním e-mailovej správy na adresu ubytovaného, pričom takáto správa bude označená ako “Potvrdenie o záväznej akceptácii rezervácie“. V tele správy budú uvedené identifikačné údaje ubytovateľa a ubytovaného, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby, prílohou e-mailovej správy budú tieto obchodné podmienky. Na e-mailovú adresu ubytovaného mu budú v prípade potreby zasielané všetky aj ďalšie informácie súvisiace s jeho rezerváciou. 2.6.  Na základe doručenia “Potvrdenia o záväznej akceptácie rezervácie” od ubytovateľa  je ubytovaný povinný uhradiť cenu za ubytovanie najneskôr do 3 dní. Ak nedôjde k úhrade v uvedenom termíne ubytovateľ  rezerváciu zruší, o čom e-mailovou správou informuje ubytovaného. 2.7.   Zmluva o ubytovaní medzi ubytovateľom a  ubytovaným bude podpísaná pri príchode ubytovaného do ubytovacieho zariadenia.
 1. Zrušenie online rezervácie, storno poplatky
3.1.   Ubytovaný má právo stornovať rezerváciu pobytu prostredníctvom e-mailu alebo písomne poštou. Stornovanie rezervácie je účinné voči ubytovateľovi dňom doručenia oznámenia o stornovaní rezervácie. 3.2.    V prípade stornovania rezervácie pobytu v lehote viac ako 30 dní pred  nástupom na pobyt, nebude ubytovateľ účtovať ubytovanému storno poplatok. V prípade stornovania rezervácie pobytu 30 – 20  dní  pred nástupom na pobyt, má ubytovateľ nárok účtovať si storno poplatok vo výške 10 % z ceny ubytovania. V prípade stornovania rezervácie pobytu 20 – 8  dní  pred nástupom na pobyt, má ubytovateľ nárok účtovať si storno poplatok vo výške 25% z ceny ubytovania. V prípade stornovania rezervácie pobytu 7 – 0  dní  pred nástupom na pobyt, má ubytovateľ nárok účtovať si storno poplatok vo výške 50 % z ceny ubytovania. Na úhradu storno poplatku je ubytovateľ oprávnený si odpočítať uvedenú  sumu zo zaplateného poplatku za ubytovanie. 3.3.    V prípade závažných dôvodov stornovania rezervácie pobytu na strane ubytovaného, na základe oznámenia a predloženia dôveryhodných dôkazov o príčine závažných dôvodov ubytovateľovi, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Odpustenie, resp. zníženie, poplatku však nie je právne nárokovateľné.
 1. Platobné podmienky
4.1.      Všetky ceny za ubytovacie služby a všetky ďalšie poplatky uvedené v týchto obchodných podmienkach sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané vrátane DPH. 4.2.      Ubytovaný je povinný zaplatiť za ubytovacie služby cenu podľa akceptovanej objednávky. Spolu s cenou ubytovania je ubytovaný povinný zaplatiť poplatky v zmysle týchto obchodných podmienok, na ktoré ubytovateľovi vznikol nárok za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach. 4.3.      V prípade online rezervácie pobytu môže sumu ceny za ubytovanie ubytovaný uhradiť ubytovateľovi nasledujúcimi spôsobmi:
 1. bezhotovostným prevodom na účet ubytovateľa IBAN: SK56 0200 0000 0030 0218 7351, BIC: SUBASKBX;
 2. bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty (podporované typy kariet VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRON) počas procesu uskutočňovania rezervácie resp.  bezprostredne po odoslaní objednávky.
4.4.      Ďalšie poplatky môže ubytovaný uhradiť na mieste nasledovným spôsobom:
 1. v hotovosti
 2. bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty
4.5       V súlade s platným VZN č.3/2014 o miestnych  daniach obce Hniezdne  je  ubytovaný povinný uhradiť daň za ubytovanie  vo výške 0,17 €/noc/osoba. Táto je splatná na mieste.
 1. Reklamačný poriadok
5.1.      Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na ubytovacie služby objednané a zakúpené ubytovaným u ubytovateľa. 5.2.      Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady ubytovacích služieb u ubytovateľa ubytovaným. 5.3.      Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke ubytovateľa. Ubytovaný odoslaním online rezervácie ubytovateľovi ako aj podpisom zmluvy o ubytovaní na mieste ubytovateľovi potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie ubytovacích služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. 5.4.      Ak sú ubytovanému poskytnuté ubytovacie služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu, ako bolo dohodnuté, alebo ako je to obvyklé, vzniká ubytovanému právo na reklamáciu. Ubytovaný je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne po vyskytnutí sa vady, na mieste u ubytovateľa,  alebo ním určenej osoby podľa platného reklamačného poriadku, inak mu toto právo zaniká. Reklamáciu tovaru je ubytovaný povinný zaslať ubytovateľovi na niektorú z nasledovných adries:
  • ubytovanie@nestvilleapartmens.sk
  • AGRO-Hniezdne s.r.o,Hniezdne 180, 06501 Hniezdne, Slovenská republika
  • Osobne o ubytovateľa na adrese AGRO-Hniezdne, Hniezdne 180,Hniezdne
5.5.      Ubytovateľ, alebo určená osoba vydá ubytovanému potvrdenie o uplatnení reklamácie v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť dôvody reklamácie uvádzané ubytovaným a poučiť ubytovaného o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a primerane z ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. 5.6.      Ubytovateľ, alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie v zmysle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ihneď a bezodkladne po určení spôsobu vybavenia reklamácie reklamáciu vybaviť. O výsledku reklamácie vydá ubytovateľ ubytovanému bezodkladne potvrdenie v písomnej forme. 5.7.      Ubytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z ním určených spôsobov:
 1. bezodkladne vykonaním potrebnej opravy/úpravy v ubytovacej jednotke, ak je takýmto spôsobom možné odstrániť dôvod reklamácie
 2. výmenou ubytovacej jednotky za ubytovaciu jednotku rovnakej alebo vyššej kvality
 3. vyplatením primeranej zľavy z ceny ubytovania
 4. odôvodneným zamietnutím reklamácie.
5.8.      Ak ubytovaný nie je spokojný so spôsobom, ktorým ubytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že ubytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na ubytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak ubytovateľ  na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Ubytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam takýchto subjektov je možné získať na stránke http://www.mhsr.sk); Ubytovaný má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 1. Ubytovací poriadok
6.1.      Práva a povinnosti uvedené v ubytovacom poriadku sa vzťahujú primerane na ubytovaného ako aj na spoluubytované osoby (spoločne len „ubytovaní” ).   6.2.      Ubytovací poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.
 1. Ochrana osobných údajov
7.1     Zmluvné strany sa dohodli, že ubytovaný v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi ubytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu. V prípade ak ubytovateľ spracúva aj iné osobné údaje ubytovaného, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o ubytovaní. Ubytovaný poskytuje osobné údaje ubytovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia ubytovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s ubytovaným a preto ju nebude možné s ubytovaným ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia ubytovaného, potvrdenie rezervácie a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, poskytnutie služby, uzavretie zmluvy, evidencia uzavretej zmluvy, riadne plnenie záväzkov zo zmluvy, ako aj ohlasovanie pobytu ubytovaných v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. Ubytovaný prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Ubytovaný prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. 7.2     Účelom spracúvania osobných údajov je aj realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách (marketingové účely). Ubytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si ubytovania prostredníctvom internetovej stránky www.nestvilleapartmens.sk . 7.3     Ubytovaný zaslaním rezervácie ubytovateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby ubytovateľ spracúval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti ubytovateľa a spracúval ich vo  svojich informačných, rezervačných a ekonomických systémoch. Tieto osobné údaje ubytovateľ spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ubytovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Ubytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi ubytovaného zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ubytovateľ spracúva osobné údaje ubytovaného len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Ubytovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov ubytovaného v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZOOÚ. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže ubytovaný odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu ubytovaného ubytovateľovi a údaje budú následne vymazané. Ubytovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. 7.4     Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 7.1 až 7.3 obchodných podmienok. 7.5     Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. 7.6     Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 7.7   Súhlas so spracúvaním osobných údajov – ubytovaný. Týmto ako ubytovaný udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 7.1 až 7.3 obchodných podmienok spoločnosťou AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. Hniezdne 180, Hniezdne, Slovenská republika, IČO: 36 462 179. Ako ubytovaný som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako ubytovaný prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.nestvilleapartmens.sk . 7.8   Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing. V súlade s bodom 7.2 obchodných podmienok týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. Hniezdne 180, Hniezdne, Slovenská republika, IČO: 36 462 179  na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.
 1. Záverečné ustanovenia
8.1     Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.04.2019. 8.2     Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči ubytovanému odoslaním online rezervácie ubytovaného ubytovateľovi. 8.3     Ubytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa považuje za splnenú umiestnením nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke ubytovateľa. 8.4     Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä prostredníctvom e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. 8.5     Zmluva o ubytovaní uzatvorená medzi ubytovateľom a ubytovaným je zmluvou uzatvorenou na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Záväzky ubytovaného zo zmluvy o ubytovaní trvajú počas platnosti zmluvy o ubytovaní, najdlhšie však do ich splnenia.